Nyhetsticker

Rekordomsetning for sjøtransport med gods i 2014

Omsetningen for sjøfart og kysttrafikk med gods økte med 9,5 prosent fra 2013 til 2014. Med 141,9 milliarder kroner var omsetningen i denne næringshovedgruppen den høyeste noensinne.

SSB_291015

Hele sjøfartsnæringen, som også inkluderer passasjertransport, hadde med 155,2 milliarder kroner rekordhøy omsetning i 2014. Mens omsetningen økte med 9,3 prosent fra året før, gikk antall foretak ned med 6,4 prosent til i underkant av 1 700. Tallet på sysselsatte har holdt seg relativt stabilt med en nedgang på 0,5 prosent i samme periode.

Lufttransport omsatte for nær 41 milliarder
Omsetningen innenfor lufttransportnæringen utgjorde 40,9 milliarder kroner i 2014, en sterk økning på 6,2 milliarder kroner fra året før. ‘Lufttransport med passasjerer’, som er den dominerende næringshovedgruppen innenfor lufttransport, hadde en omsetning på 40,3 milliarder i 2014 mot 34,2 milliarder kroner ett år tidligere. Antall sysselsatte gikk ned med 5,6 prosent til 7 000 samtidig som antall foretak ble redusert med 8,1 prosent.

Landtransport har fortsatt god vekst i omsetningen
Foretakene innen landtransportnæringen, som omfatter all landbasert person- og godstrafikk, økte omsetningen med 4,1 prosent til 78,6 milliarder kroner i 2014. Antallet sysselsatte gikk opp med 1,8 prosent, mens antall foretak gikk ned med 2,0 prosent og utgjorde 15 500 i 2014. Næringshovedgruppen ‘annen landtransport med passasjerer’ hadde den største relative økningen i omsetning innenfor landtransport med 7,4 prosent. Omsetningen utgjorde 25,3 milliarder kroner.

Vekst også for lagring og andre tjenester tilknyttet transport
Næringen ‘lagring og andre tjenester tilknyttet transport’ omsatte for 99,3 milliarder kroner i 2014 mot 93,3 milliarder kroner i 2013. Næringshovedgruppen ‘andre tjenester tilknyttet transport’ hadde størst omsetningsvekst i perioden med 6,5 prosent, og utgjorde 96,6 milliarder kroner i 2014. Antall foretak i næringen samlet ble derimot redusert med 2,5 prosent til 2 300 i 2014. Sysselsettingen økte i samme periode med 1,4 prosent til 30 600.

Fortsatt sysselsettingsnedgang for post og distribusjon
Antall sysselsatte innenfor ‘post og distribusjonsvirksomhet’ gikk ned med 2,8 prosent fra året før til 19 100 ansatte i 2014. Omsetningsnivået var omtrent uendret og utgjorde 16,5 milliarder kroner.

Stor vekst for transport og lagring
Næringshovedområdet ‘transport og lagring’ består av næringene ‘landtransport’, ‘sjøfart’, ‘lufttransport’, ‘lagring og andre tjenester tilknyttet transport’ samt ‘post og distribusjonsvirksomhet’. Omsetningen for hele næringshovedområdet var på 390,5 milliarder kroner i 2014, en økning på 7,9 prosent fra året før. Tallet på sysselsatte økte svakt til 153 600, mens det var en liten nedgang i antall foretak på 2,4 prosent til 21 000.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*