Nytt og effektivt tiltak for en ryddig transportbransje

Foto: planet/Pixabay

– Siden 2013 har denne regjeringen satt i verk en rekke tiltak overfor transportbransjen. Det er gjort både for å bedre trafikksikkerheten, gi like konkurransevilkår i transportbransjen og ivareta arbeidstakernes arbeidsvilkår. Når Statens vegvesen fra 1. september får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr på stedet i større grad enn i dag, vil dette gi en mer effektiv håndheving av vegtrafikkreglene. Vi mener det vil føre til at flere etterlever regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

De nye overtredelsesgebyrene er først og fremst knyttet til overtredelse av kjøre- og hviletidsreglene for tungtransporten, og for brudd på diverse dokumentplikter, for eksempel utgått gyldighet på førerkort og yrkessjåførbevis. Det blir også innført overtredelsesgebyr for overtredelser som også gjelder personbiler. Dette er knyttet til kjøring med flere personer enn tillatt på eller i kjøretøyet, for kjøring med motorvogn uten forskriftsmessig bruk av kjennemerke, for overtredelser av bestemmelser om lys og for kjøring med overlast av motorvogn og/eller henger med tillatt totalvekt på inntil 3 500 kg.

Flere tiltak er iverksatt overfor transportbransjen siden 2013

Denne endringen kommer i tillegg til de mange tiltakene regjeringen har satt i verk siden 2013 overfor transportbransjen.

– Vegtransportaktører som ikke følger regelverket, bidrar til dårlige arbeidsvilkår for sjåførene og hindrer rettferdig konkurranse i næringen. Slik useriøs virksomhet kan også være en fare for trafikksikkerheten, og ha andre negative konsekvenser for samfunnet. Derfor har denne regjeringen hatt fokus på disse utfordringene gjennom flere år, og har innført en rekke tiltak, sier Hareide.

Siden 2013 har regjeringen Solberg innført blant annet følgende tiltak:

  • Arbeidet med kontroller av tunge kjøretøy har blitt prioritert høyt. I vintersesongen fokuserer Statens vegvesen særlig på kontroll av dekk, kjetting, bremser og om kjøretøyet er egnet, for å hindre ulykker og at tunge kjøretøy kjører seg fast.
  • Videre har Statens vegvesen fått bedre verktøy og strammet inn lovverket. Gjennom risikobaserte kontroller får vi bedre kvalitet og mer målrettede kontroller.
  • Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet er styrket på vegtransportområdet, blant annet gjennom at regjeringen har etablert tre-parts bransjeprogram for transport, og at Statens vegvesen har opprettet en egen krimenhet.
  • Samtidig er samarbeidet mellom Statens vegvesen, politiet, Arbeidstilsynet, Tolletaten og Skatteetaten om kontroll på vegtrafikkområdet styrket, blant annet gjennom at samhandlingsplanar mellom etatene ble satt i verk i 2018. Denne regjeringen har også initiert lovendringer, slik at Statens vegvesen nå kan bistå med å innhente relevant dokumentasjon for Arbeidstilsynet. Tollmyndighetene har også fått delegert myndighet til å kontrollere vinterdekk.
  • Regjeringen vil foreslå å innføre overtredelsesgebyr også for brudd på kabotasjereglene. Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der transportøren hører hjemme. Dette lov- og forskriftsforslaget har nylig vært på høring.
  • Det er innført strengere krav til dekk og utstyr. Gebyr for brudd på kravene til dekk- og kjettingutrusting ble økt og skjerpet forrige vintersesong. Blant annet ble det tidligere bare gitt ett gebyr med fast takst selv om fem kjettinger manglet. Nå vil gebyret øke med antall mangler.
  • Regjeringen har også styrket retten til å holde tilbake kjøretøy som ikke tilfredsstiller norske krav. Ved behov tar vi nå i bruk hjullås, slik at kjøretøy kan holdes fysisk tilbake.
  • Regjeringen har jobbet systematisk opp mot EU blant annet for å få styrkede krav til vinterkompetanse for utenlandske sjåfører. Dette har vi fått gjennomslag for ved at det fra 1. januar 2020 stilles krav til kompetanse for krevende kjøreforhold i yrkessjåførutdanningen.
  • Videre har regjeringen samarbeidet med andre europeiske land med felles interesser for at regelverket på veitransportområdet utformes slik at det reduserer mulighetene for misbruk og svindel knyttet til sosiale rettigheter og trafikksikkerhet. Blant annet ved at fartsskriveren i tyngre kjøretøy også skal registrere grensepasseringer, og nye krav til løyve og innføring av kjøre- og hviletidsregler.
  • Det er i tillegg etablert et informasjonsopplegg rettet mot utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren. Gjennom kampanjen “trygg trailer” får transportbedriftene informasjon om kravene til utstyr, slik at de selv kan ta en enkel sjekk av “sine” lastebiler.

For mer informasjon, se:

Hele forskriften på Lovdata.no: Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen – Lovdata Pro

Kilde: SD

Daglig leder SKconsult. Redaktør logjobb.no

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.